Re-integratie tweede spoor traject

Een 2e spoor traject dat klopt, met deskundige begeleiding en een sterke focus op het vinden van passend nieuw werk voor uw medewerker.

 

Vrijblijvend gesprek

 

Externe re-integratie

Gratis offerte

Enroute is een ervaren en zeer deskundig re-integratiebureau met een sterk netwerk. Onze specialisten weten wat er nodig is voor een succesvol spoor 2 traject. U mag rekenen op een hoge deskundigheid en een vriendelijke maar effectieve benadering.

2e spoor traject

Is er geen geschikt werk in uw organisatie voor uw werknemer die moet re-integreren na ziekte? Dan is het uw plicht, volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), om een 2e spoor traject in te zetten. Dit betekent dat u de werknemer begeleiding moet bieden bij het vinden van passend werk buiten uw organisatie. U mag dit re-integratie tweede spoor traject zelf uitvoeren maar, omdat het nauw luistert om de regels precies te volgen, is uitbesteden aan een gespecialiseerde partij verstandig. Enroute is een ervaren re-integratiebureau dat de juiste wegen weet te bewandelen voor een traject dat aan alle eisen voldoet. Onze focus ligt bij het bieden van de juiste begeleiding naar een passende baan voor uw werknemer, bij een andere organisatie.

Let op!
Als er geen passend werk is in uw organisatie, moet dit zorgvuldig worden onderbouwd in het verplichte re-integratiedossier. Dit kunt u het beste overlaten aan een arbeidsdeskundige. Lees hierover ook onze pagina ‘Wat doet een arbeidsdeskundige?’.

Waarom spoor 2 uitbesteden?

Uitbesteden is verstandig omdat een tweede spoor traject volgens wettelijke regels moet verlopen. Het kundig begeleiden van een re-integratietraject in spoor 2 is meestal een te complexe en intensieve taak om naast het dagelijkse werk te doen. Een verkeerde uitvoering leidt gemakkelijk tot hoogoplopende kosten. Spoor 2 uitbesteden aan een re-integratiebureau voorkomt stress en houdt de kosten binnen de perken. Bij Enroute hebben we meer dan 25 jaar ervaring rondom re-integratie. Wij doen er alles aan om uw werknemer daadwerkelijk aan een nieuwe baan te helpen en hebben al vele succesvolle trajecten verzorgd.

Re-integratie tweede spoor bij Enroute

Enroute is sinds 1996 actief op het gebied van re-integratie. Daardoor weten wij wat er nodig is voor een succesvol traject. Als compact bureau zijn we snel, flexibel, betrokken en toegankelijk. We hebben een hoge deskundigheid en zijn gericht op resultaat. Wij stellen ons daarbij graag op als uw partner en kijken verder dan alleen het tweede spoor. We denken met u mee in het verzuimdossier als dit nodig lijkt te zijn. Als verzuimspecialist zijn wij dit gewend. Onze coaches zijn opgeleid als casemanager en kunnen de rol van sparringpartner goed vervullen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Binnen 24 uur ontvangt u een offerteGratis offerte

Enroute Academy

Bovenop onze actieve benadering met veelvuldig persoonlijk contact tussen uw werknemer en de loopbaancoach, bieden wij een online loopbaanplatform: Enroute Academy. Hier vindt uw werknemer onze vacaturezoekmachine en diverse trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling en arbeidsmarktbenadering. De modules van deze trainingen kan uw werknemer zelfstandig doorlopen. Ook geven wij diverse groepstrainingen die naast de individuele begeleiding worden aangeboden.

Ons netwerk

Enroute heeft sterke wortels in de regio en een lang trackrecord van hoogwaardige re-integratietrajecten. Ons zicht op de arbeidsmarkt is daardoor zeer goed, zowel landelijk als regionaal en lokaal. Wij werken binnen alle sectoren: profit, non-profit, zakelijke dienstverlening, industrie, overheid en uitvoeringsorganisaties, provincies, kleine tot grote gemeenten, veiligheidsregio’s, zorg en onderwijs etc. Alle werknemers zijn welkom, van alle leeftijden en alle opleidingsniveaus.

Laagdrempelig contact

Wij vinden het belangrijk dat de drempel naar contact zo laag mogelijk is. Voor live afspraken kunnen werknemers terecht op onze eigen locaties in Haarlem, Amsterdam, Alkmaar en op onze flex-locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Als dat wenselijk is, bezoeken we de werknemer op een locatie van de opdrachtgever of thuis. Ook gesprekken op afstand (telefoon of online) zijn mogelijk.

Meer over onze aanpak lees u bij onze werkwijze

Klanttevredenheid

Enroute krijgt jaarlijks een ruime 8 van werknemers en opdrachtgevers (werkgevers). Uit het terugkerende tevredenheidsonderzoek blijkt dat onze trajecten als zeer positief worden ervaren. Werknemers voelen zich in staat gesteld om zelf verantwoordelijkheid te nemen, zelfredzaam te worden en vanuit dat fundament keuzes te maken voor hun toekomst. Dit geeft resultaten die doorwerken op verschillende terreinen, zowel in werk als privé.

Lees alles over onze aanpak bij re-integratie en
download onze gratis flyer.

Download de gratis flyer

Veel gestelde vragen van werkgevers over re-integratie spoor 2

Heeft u een vraag? Bekijk hieronder de antwoorden op onze meest gestelde vragen of neem contact met ons op.

Wat is re-integratie 2e spoor bij ziekte?

Re-integratie in het 2e spoor betekent dat een langdurig zieke werknemer zich met hulp van de werkgever, richt op re-integratie bij een andere organisatie. De werkgever schakelt hier meestal een gespecialiseerd re-integratiebureau voor in. Het 2e spoor volgt op het 1e spoor, waarin de mogelijkheden voor terugkeer binnen de eigen organisatie worden onderzocht.

Wat zijn de regels van het UWV voor re-integratie 2e spoor?

Het UWV heeft een handig document opgesteld waarin de richtlijnen voor een adequaat traject staan: de Werkwijzer Poortwachter. Een adequaat traject bestaat volgens de werkwijzer uit "een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten, die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint". In ons blog 'Wanneer is een re-integratie spoor 2 traject adequaat volgens het UWV' gaan we dieper in op deze vraag.

Wat als een werknemer niet meewerkt aan re-integratie?

Als blijkt dat de werknemer zich niet heeft gehouden aan zijn verplichtingen en dat de werkgever niet de juiste maatregelen heeft getroffen, dan kan het UWV een sanctie opleggen. Dit betekent in de meeste gevallen dat de werkgever langer moet werken aan de re-integratie van de werknemer en dus het loon langer moet doorbetalen. Het belang om de werknemer op de juiste manier aan te sporen om mee te werken is dus groot. Wat de juiste maatregelen zijn, vertellen we aan de hand van 3 stappen in ons blog 'Wat als mijn zieke medewerker niet meewerkt aan re-integratie?'.

Wat is passend werk?

Passend werk betekent: werk dat de werknemer met zijn ziekte, opleiding en ervaring kan doen. Passend werk is volgens de definitie van het UWV kort gezegd: werk dat past bij wat de kandidaat kan en weet. Als werkgever bent u verplicht te zoeken naar passend werk voor een werknemer die re-integreert. De werknemer die de kans krijgt om passend werk te doen, moet dit werk accepteren. Of er wel of geen passend werk voor uw zieke werknemer is binnen uw organisatie, kunt u laten onderzoeken door een arbeidsdeskundige.

Re-integratie spoor 1 of spoor 2? Wat is het verschil?

Bij re-integratie in spoor 1 gaat de werknemer weer aan het werk bij de huidige werkgever, eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. Is er bij de huidige werkgever geen passend werk beschikbaar is? Dan moet via spoor 2 passend werk bij een andere werkgever gezocht worden.

Kan spoor 1 naast spoor 2 lopen?

De primaire focus ligt op het terugkeren in het werk waarin de werknemer is uitgevallen. Daar moeten alle activiteiten op gericht zijn. Dit is een continu proces. Dat betekent dat de werkgever voortdurend moet blijven onderzoeken of het mogelijk is dat de werknemer in eigen werk kan terugkeren. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de werkgever en werknemer alle hervattingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie moeten blijven onderzoeken zolang het dienstverband duurt.

Wanneer is re-integratie spoor 2 aan de orde?

Zodra er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, moet er een adequaat tweede-spoortraject worden gestart om de hervattingskansen van de arbeidsongeschikte werknemer zo veel mogelijk te vergroten. Een re-integratie 2e spoortraject moet uiterlijk binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart. Re-integratieactiviteiten in spoor 2 kunnen na de eerstejaarsevaluatie alleen achterwege blijven als er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden.

Wat is de wet verbetering poortwachter?

Als een werknemer ziek is, is zijn werkgever twee jaar lang verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en de re-integratie. De werkgever moet zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. In 2002 is de Wet verbetering poortwachter (WVP) ingevoerd. Deze wet omschrijft welk processtappen werkgever en werknemer bij de re-integratie moeten doorlopen. Een belangrijk moment in het WVP-proces is de eerstejaarsevaluatie. In ieder geval dan moet bepaald worden of een traject richting een nieuwe werkgever (tweede spoor) aan de orde is, al dan niet parallel aan de re-integratie bij de eigen werkgever in de eigen of een andere functie (eerste spoor). Wil je verder lezen over de Wet verbetering poortwachter lees dan ook deze 2 blogs (stappenplan WVP + Wat is de Wet verbetering poortwachter?).

Wie betaalt het re-integratie spoor 2 traject

Van de werkgever wordt verlangd dat hij de kosten van re-integratie van de werknemer draagt. Dat betekent dat de werkgever ook de kosten voor het re-integratie spoor 2 traject moet dragen.

Wat als ik als werkgever onvoldoende heb gedaan aan re-integratie?

Voorafgaand aan de beoordeling van het recht op uitkering doet UWV de poortwachterstoets. UWV beoordeelt allereerst of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt. En als dat niet zo is, of werkgever en werknemer samen gedurende de eerste 2 jaar van ziekte voldoende inspanningen hebben gedaan om de functionele mogelijkheden zo veel mogelijk te vergroten. En of de bestaande arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk worden benut, in het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf. Na een positief oordeel over de geleverde inspanningen wordt het recht op uitkering beoordeeld. Bij een negatief oordeel wordt de beoordeling van het recht op uitkering opgeschort en de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever met maximaal 52 weken verlengd. Na reparatie van de vereiste re-integratie-inspanningen kan de werkgever een bekortingsverzoek indienen, zodat de verlengde loondoorbetaling geen 52 weken hoeft te duren.

Ben ik verplicht om een re-integratiebureau in te schakelen?

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Zij kunnen zich laten bijstaan door hen ingeschakelde en onder hun verantwoordelijkheid vallende deskundigen. Zo kan de werkgever bij de re-integratie in het eerste en/of het tweede spoor, behalve van de diensten van de bedrijfsarts, in overleg met de werknemer gebruikmaken van de hulp van een intermediair, zoals een re-integratiebedrijf of arbeidsdeskundige. Met uitzondering van een arbodienst of bedrijfsarts is het inschakelen van andere deskundigen niet verplicht.

Als de werkgever de re-integratie in eigen beheer uitvoert, mag van hem wel worden verwacht dat hij de inzet van een re-integratiebureau aanbiedt en financiert als de werknemer dat wenst (aldus UWV).

Wat is het doel van re-integratie spoor 2?

Het doel van re-integratie bij ziekte is werk vinden dat aansluit bij de belastbaarheid  van de werknemer. In eerste instantie moeten de re-integratie inspanning zich richten op terugkeer in de eigen functie, eventueel met aanpassingen. Als dit niet mogelijk is moet er gezocht worden naar ander passend werk in het bedrijf. Re-integreren binnen het bedrijf wordt re-integratie in spoor 1 genoemd. Zodra duidelijk is dat terugkeer binnen het bedrijf niet haalbaar is, moet het 2e spoor traject worden opgestart.

Wat is de juiste volgorde voor re-integratie tweede spoor bij ziekte is?
  1. Re-integratie in de eigen functie, zo nodig met aanpassingen en voorzieningen (1e spoor).
  2. Als re-integratie in de eigen functie niet haalbaar is moet gezocht worden naar andere mogelijkheden binnen het bedrijf (1e spoor).
  3. Pas als vastgesteld is dat re-integratie binnen het bedrijf waarschijnlijk niet haalbaar is, moeten de re-integratie inspanningen zich, uiterlijk vanaf de 52e verzuimweek, richten op werk buiten de organisatie. Dit is het 2e spoor.

Om de mogelijkheden voor werkhervatting binnen het bedrijf deskundig te onderzoeken wordt vaak een arbeidsdeskundige ingeschakeld. De arbeidsdeskundige kan ook adviseren om, parallel aan spoor 1, te starten met spoor 2. Een arbeidsdeskundige kent de wet en regelgeving en kan de werkgever behoeden voor fouten in het re-integratieproces. Een onjuiste uitvoering van het re-integratieproces kan leiden tot een sanctie van het UWV. Het UWV beoordeelt de re-integratie inspanningen.

Wat als een 2e spoor re-integratie traject niet leidt tot werkhervatting?

Het komt voor dat ondanks alle inspanningen geen werkhervatting plaatsvindt tijdens het spoor 2 traject. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Uiteindelijk beoordeelt het UWV naar aanleiding van de WIA-aanvraag of werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen om tot werkhervatting te komen. WIA is de uitkering voor werknemers die door ziekte niet of minder kunnen werken. De afkorting staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Als de re-integratie inspanningen in het eerste en het tweede spoor volgens het UWV adequaat zijn wordt de medewerker door het UWV uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts. Kort daarna volgt een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV. De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige beoordelen of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA uitkering. De spoor 2 coaches van Enroute begeleiden de werknemer desgewenst tijdens de gesprekken met bij het UWV. Zolang er nog geen beslissing is van het UWV over de WIA, blijft de inspanningsverplichting in het tweede spoor bestaan.

Welke diensten en trainingen biedt Enroute?

Enroute biedt diverse diensten en trainingen op het gebied van verzuim, re-integratie en outplacement, zoals: verzuimbegeleiding, arbeidsdeskundig onderzoek, re-integratietrajecten (1e, 2e en 3e spoor), diverse verzuimtrainingen, UWV-diensten (werkfit, naar werk, modulaire diensten, jobcoaching) en loopbaancoaching. Wij delen maandelijks relevante informatie over deze onderwerpen met werkgevers, via onze nieuwsbrief (aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier)

Meer weten over re-integratie 2e spoor?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of onze aanpak voor een succesvol re-integratie spoor 2 traject? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of lees verder in onze blogs.

Rechten & plichten

Wat zijn mijn rechten als werknemer bij spoor 2?

Lees meer
Transitievergoeding

Heb ik recht op een transitievergoeding in spoor 2?

Lees meer
Adequaat traject

Wanneer is een re-integratie spoor 2 traject adequaat volgens het UWV?

Lees meer

Wilt u advies over re-integratie spoor 2?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart